Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is de verbindende schakel tussen de schooldirectie, ouders en leerkrachten.

De medezeggenschapsraad (MR) is de verbindende schakel tussen de schooldirectie, ouders en leerkrachten. Alle beleidszaken die voor een school van belang zijn, komen in de MR aan bod.
 
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een gezamenlijke taak voor ouders, leerkrachten, directie en bestuur. Ouders en kinderen zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig schoolklimaat. Voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Directie en bestuur hebben baat bij een positief-kritische MR die in staat is een klankbordfunctie in te nemen.
 
De taken en bevoegdheden zijn nauwkeurig omschreven in het Reglement Medezeggenschapsraad, welke op de website te vinden is. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht met betrekking tot belangrijke besluiten van het Bestuur (afhankelijk van het onderwerp).
 
Elk jaar komen vaste onderdelen aan de orde: de begroting, de formatie en alle zeer belangrijke zaken die bij de organisatie van de school horen. Er vindt bovendien regelmatig overleg plaats met leden van de oudervereniging. Alle vergaderingen zijn in principe openbaar en notulen kunnen worden nagelezen via de website.
 
De medezeggenschapsraad van CBS de Brandaris bestaat uit ouders en teamleden:
De oudervertegenwoordiging bestaat uit: Arjan Wierenga (Voorzitter), Ilham Hasnaoui en Rowena Oemrawsingh
Namens het team nemen deel: Jolien Opstal, Lisanne van Keulen en Liesbeth Lauw.
 
De directeur is als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en op uitnodiging aanwezig bij het MR overleg.
 
De MR is te bereiken via mr@cbsdebrandaris.nl