Ziekmelden


Het kan zijn dat uw kind vanwege ziekte of andere redenen niet op school kan zijn. Wij verzoeken u dat voor schooltijd te melden. Vanaf vorig schooljaar (2021-2022) kan dit via de ouderapp Parro voor de meest voorkomende gevallen van kortstondige absentie. In andere gevallen neemt u telefonisch contact op of u maakt gebruik van de verlofaanvraag.

Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. Dit betekent dat de school bij de leerplichtambtenaar melding moet maken wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest. Alleen bij belangrijke redenen kunt u vrijaf vragen. Dit doet u door een formulier in te vullen dat u kunt downloaden van onze website. Hierop staat ook het door de overheid opgestelde verzuimreglement; een reglement waaraan wij ons als school dienen te houden.

Telefoonnummer: 023-5618610
Snelkeuze 1

 

Verlof aanvragen

Hier kunt u het formulier openen dat nodig is om verlof aan te vragen in geval van extra vakantie of gewichtige omstandigheden. Na het invullen a.u.b. inleveren bij de directie. Hierna krijgt u het formulier via uw kind al dan niet geaccordeerd terug.

Verlofformulier leerplicht gewichtige omstandigheden

Verlofformulier leerplicht extra vakantieverlof