Visie op onderwijs


De Brandaris heeft als motto: “lekker in je vel en optimaal presteren”. Gewaardeerd en geliefd zijn; veiligheid; sfeer; waarden en normen; vakkundige leraren; goed klassenmanagement; effectieve instructie; de juiste pedagogisch-didactische leerkrachtvaardigheden; een goede schoolorganisatie; een leerrijke omgeving; structuur en passende methodes vormen de basis voor een optimaal welbevinden en een optimale ontwikkeling van onze leerlingen.

We hanteren het leerstofjaarklassensyteem. Dit betekent dat er per leerjaar een vast omkaderd lesprogramma voor de vakgebieden wordt aangeboden.

We volgen elk kind in zijn of haar ontwikkeling en willen met de juiste zorg en aandacht bij de onderwijsbehoefte van het kind aansluiten. We gebruiken “Parnassys” en “Cito-LOVS” als onze leerlingvolg- en administratiesystemen. Ook hanteren we de methodes “Kijk” en “Zien” voor het volgen van het sociaal-emotionele spectrum.

De Brandaris is een professionele leergemeenschap waar gewerkt wordt met specialisten op o.a. de gebieden zorg, management, lezen, ICT, bewegingsonderwijs, cultuur, drama en muziek. In de praktijk betekent dit, dat er gewerkt wordt met onderwijsinhoudelijke leerwerkgroepen en praktische taakgroepen onder leiding van specialisten en/of werk- of taakgroepcoördinatoren. Bouwcoördinatoren, interne begeleiders en directie zijn hierbij de procesbewakers.

Onze professionele leergemeenschap verstevigt gedeeld en gespreid leiderschap maar ook eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid met als doel nog beter en effectiever onderwijs te kunnen geven aan onze leerlingen.

In Floriande kwam de Brandaris zowel in 2018-2019 als 2019-2020 in een RTL-onderzoek naar voren als de basisschool met de beste leerprestaties. Daar zijn we  heel trots op!