De medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is de verbindende schakel tussen het schoolbestuur, ouders en leerkrachten. Alle beleidszaken die voor een school van belang zijn, komen in de MR aan bod.
 
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een gezamenlijke taak voor ouders, leerkrachten, directie en bestuur. Ouders en kinderen zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig schoolklimaat. Voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Directie en bestuur hebben baat bij een positief-kritische MR die in staat is een klankbordfunctie in te nemen.
 
De taken en bevoegdheden zijn nauwkeurig omschreven in het Reglement Medezeggenschapsraad, welke op de website te vinden is. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht met betrekking tot belangrijke besluiten van het Bestuur (afhankelijk van het onderwerp).
 
Elk jaar komen vaste onderdelen aan de orde: de begroting, de formatie en alle zeer belangrijke zaken die bij de organisatie van de school horen. Er vindt bovendien regelmatig overleg plaats met leden van de oudervereniging. Alle vergaderingen zijn in principe openbaar en notulen kunnen worden nagelezen via de website.
 
De medezeggenschapsraad van CBS de Brandaris bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten:
De oudervertegenwoordiging bestaat uit: Carlien Broers (Voorzitter), Merel Koelewijn (Penningmeester), Marcel den Heijer
Namens het team nemen deel: Els Reichart, Marjolein Venema, Martijn Mastenbroek (Secretaris)
 
De directeur is als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en op uitnodiging aanwezig bij het MR overleg.
 
De MR is te bereiken via medezeggenschapsraad@brandarismail.nl
 

Regelement MR


Huishoudelijk reglement MR

Jaarplan 2017-2018

Statuut MR

MR Reglement Meer Primair

Jaarverslag 2016-2017